Algemene voorwaarden

Artikel 1 - Definities

Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf en een overeenkomst op afstand aangaat met Liefs van Texel;
Dag: een kalenderdag;
Liefs van Texel: de rechtspersoon Liefs van Texel die via de website producten aan consumenten aanbiedt;
Overeenkomst: de tussen Liefs van Texel en de consument via de website gesloten overeenkomst;
Website/webshop: de website www.liefsvantexel.nl

Artikel 2 - De ondernemer

Liefs van Texel
Binnenburg 11
1791 CG Den Burg
E-mailadres: klantenservice@liefsvantexel.nl
KvK-nummer: 77990463
Btw nummer-: NL861224917B.01 

Artikel 3 - Toepasselijkheid

Deze voorwaarden maken onderdeel uit van elk aanbod van Liefs van Texel en zijn van toepassing op elke tot stand gekomen overeenkomst tussen Liefs van Texel en de consument.

Liefs van Texel behoudt zich het recht voor om deze algemene voorwaarden eenzijdig te wijzigen. Eventuele eenzijdige wijzigingen gelden alleen voor toekomstige bestellingen. De meest recente versie van deze voorwaarden zal beschikbaar zijn via de website. De versie van de algemene voorwaarden die geldt voor een bestelling is de versie die in de webshop van toepassing wordt verklaard ten tijde van de plaatsing van de bestelling door de consument.

Artikel 4 - Het aanbod

Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld. Alle aanbiedingen geschieden onder de uitdrukkelijke voorwaarde dat de goederen slechts geleverd zullen worden zolang de voorraad strekt.

Het aanbod bevat een zo volledig en nauwkeurig mogelijke omschrijving van de aangeboden producten om een goede beoordeling van het aanbod door de consument mogelijk te maken. Als Liefs van Texel gebruikmaakt van beeldmateriaal betreft dit een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten.

Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod binden Liefs van Texel niet.

Artikel 5 - De overeenkomst

De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 4 van dit artikel, tot stand op het moment van aanvaarding door de consument van het aanbod en het voldoen aan de eventueel daarbij gestelde voorwaarden.

Indien de consument het aanbod heeft aanvaard, bevestigt Liefs van Texel onverwijld per e-mail de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod.

Liefs van Texel treft passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt voor een veilige webomgeving. Indien de consument elektronisch betaalt, zal Liefs van Texel daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.

Liefs van Texel zal bij het product aan u de volgende informatie kenbaar maken, zodat die op eenvoudige en toegankelijke wijze op de website van Liefs van Texel te raadplegen is en opgeslagen op een duurzame gegevensdrager:

a. het e-mailadres en de adres- en contactgegevens van Liefs van Texel waar u met klachten terecht kunt;

b. een duidelijke melding inzake het uitgesloten zijn van het herroepingsrecht;

c. de informatie over bestaande service na aankoop;

d. de in artikel 4 lid 3 van deze voorwaarden opgenomen gegevens, tenzij Liefs van Texel deze gegevens al aan u heeft verstrekt vóór de uitvoering der overeenkomst.

Artikel 6 – Retourneren niet mogelijk

De pakketten die u via deze website koopt bevatten meerdere producten die slechts een beperkte houdbaarheid hebben en kunnen daarom niet geretourneerd worden. Het herroepingsrecht is dan ook niet van toepassing. De verkoop is hiermee na succesvolle betaling definitief.

Artikel 7 - De prijs

Als in het aanbod is aangegeven dat de vermelde prijzen een beperkte vermelde geldigheidsduur hebben, dan worden de prijzen van de door Liefs van Texel aangeboden producten tijdens die beperkte geldigheidsduur niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in BTW-tarieven.

Prijsverhogingen binnen 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien zij het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen.

De in het aanbod van producten genoemde prijzen zijn inclusief BTW.

Alle prijzen zijn onder voorbehoud van druk – en zetfouten. Voor de gevolgen van druk – en zetfouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Bij druk – en zetfouten is Liefs van Texel niet verplicht het product volgens de foutieve prijs te leveren.

Artikel 8 - Garantie

Een door Liefs van Texel, haar fabrikant of haar importeur als garantie aangeboden regeling doet niet af aan de rechten en vorderingen die de consument ter zake van een tekortkoming in de nakoming van de verplichtingen van Liefs van Texel ten opzichte van Liefs van Texel kan doen gelden op grond van de wet of de overeenkomst. Liefs van Texel staat er voor in dat de producten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften. Liefs van Texel staat evenwel niet in voor gebreken die na de levering van de producten zijn ontstaan als gevolg van ondeskundig gebruik of gebrek aan zorgvuldigheid, of die het gevolg zijn van veranderingen die de consument of een derde aan het geleverde heeft aangebracht. Evenmin staat Liefs van Texel in voor de eventueel ontstane schade als gevolg van deze gebreken.

Artikel 9 - Levering en uitvoering

Liefs van Texel zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij uitvoering van bestellingen van de producten. Als plaats van levering geldt het adres dat de consument aan Liefs van Texel kenbaar heeft gemaakt. Met inachtneming van hetgeen hierover in artikel 4 van deze algemene voorwaarden is vermeld, zal Liefs van Texel geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 30 dagen uitvoeren, tenzij een andere leveringstermijn is overeengekomen. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de consument hiervan uiterlijk 30 dagen nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De consument heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden. Na ontbinding conform het vorige lid zal Liefs van Texel het bedrag dat de consument betaald heeft onverwijld terugbetalen. Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust bij Liefs van Texel tot het moment van bezorging aan de consument of een vooraf aangewezen en aan de ondernemer bekend gemaakte vertegenwoordiger, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

Artikel 10 - Overig

Als een onderdeel van deze algemene voorwaarden ongeldig of nietig wordt verklaard, doet dit geen afbreuk aan de geldigheid van de overige delen van de algemene voorwaarden en deze overige delen behouden dus onverminderd kun kracht. Individuele afwijkingen, met inbegrip van aanvullingen dan wel uitbreidingen van deze voorwaarden, moeten schriftelijk tussen Liefs van Texel en de consument worden vastgelegd. Voor promotiecodes geldt dat slechts het gebruik van één promotie per persoon, per bestelling is toegestaan. Vouchers en cadeaubonnen kunnen niet met korting worden aangeschaft. Het is niet toegestaan om meerdere promotionele codes in combinatie te gebruiken.

Artikel 11 – Klachtenregeling

Liefs van Texel beschikt over een voldoende bekendgemaakte klachtenprocedure en behandelt de klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen 7 dagen volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij Liefs van Texel via klantenservice@liefsvantexel.nl, nadat de consument de gebreken heeft geconstateerd. Bij Liefs van Texel ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door Liefs van Texel binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten. Indien de klacht niet in onderling overleg kan worden opgelost ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling. Bij klachten dient een consument zich allereerst te wenden tot Liefs van Texel. Een klacht schort de verplichtingen van de ondernemer niet op, tenzij Liefs van Texel schriftelijk anders aangeeft. Indien een klacht gegrond wordt bevonden door Liefs van Texel, zal Liefs van Texel naar haar keuze of de geleverde producten kosteloos vervangen of repareren.

Artikel 12 – Geschillen

Op overeenkomsten tussen Liefs van Texel en de consument waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Ook indien de consument woonachtig is in het buitenland. Het Weens Koopverdrag is niet van toepassing.